حسینیه و زائرسرای اصفهانیها در مشهد مقدس

متولیان حسینیه

متولیان حسینیه
حاج سید حبیب الله روضاتی
متولیان حسینیه
حاج سید مهدی سلطان العلماء
متولیان حسینیه
حاج آقا میرزا عبدالجواد دهکردی
متولیان حسینیه
حاج سید محمد طیب زاده
متولیان حسینیه
حاج آقا میرزا عبدالجواد کلباسی
متولیان حسینیه
حاج سید محمد رضا شفتی
متولیان حسینیه
حاج سید محمد رضا آل رسول
متولیان حسینیه
حاج سید محمد باقر رجائی
متولیان حسینیه
حاج آقا شیخ مهدی نجفی
متولیان حسینیه
حاج شیخ محمد باقر صدیقین
متولیان حسینیه
حاج شیخ محمد کلباسی
متولیان حسینیه
حاج سید ابوالحسن آل رسول
متولیان حسینیه
حاج شیخ محمد حسین رشتی
متولیان حسینیه
حاج سید اسماعیل هاشمی
متولیان حسینیه
حاج سید عبدالحسین طیب

اسامی متولیان حسینیه از زمان تاسیس تاکنون:

 1. مرحوم حاج آقا جمال الدین خوانساری
 2. مرحوم حاج آقا میر محمد مهدی امام جمعه
 3. مرحوم حاج آقا شیخ مهدی نجفی
 4. مرحوم حاج سید محمد باقر رجائی
 5. مرحوم حاج آقا میرزا عبدالجواد کرباسی
 6. مرحوم حاج سید عبدالحسین طیب
 7. مرحوم حاج سید مرتضی دهکردی
 8. مرحوم حاج سید محمد طیب زاده
 9. مرحوم حاج سید ابوالحسن آل رسول
 10. مرحوم حاج سید اسماعیل هاشمی
 11. مرحوم حاج سید محمدرضا شمس آبادی
 12. مرحوم حاج سید علی آقا میر محمد صادقی
 13. مرحوم حاج شیخ محمد باقر صدیقین
 14. مرحوم حاج شیخ محمد حسین رشتی
 15. مرحوم حاج شیخ سید ضیاءالدین علامه
 16. مرحوم حاج سید مهدی سلطان العلماء
 17. مرحوم حاج سید حبیب الله روضاتی
 18. مرحوم حاج سید محمد رضا شفتی
 19. مرحوم حاج شیخ حسن صافی
 20. مرحوم حاج سید محمد رضا آل رسول
 21. مرحوم حاج شیخ محمد کلباسی
 22. مرحوم حاج اقا سید حسن امامی
 23. مرحوم حاج شیخ مهدی مظاهری
 24. حاج اقا سید عبدالحسین مصطفوی روضاتی
 25. حاج سید مرتضی مستجاب الدعواتی
 26. حاج محمد علی ناصری دولت آبادی
 27. حاج آقا مهدی فقیه ایمانی
 28. حاج شیخ احمد آقا ناصری دولت آبادی
 29. حاج آقا سید مرتضی هاشمی
 30. حاج شیخ جواد عبداللهی
 31. حاج آقا هادی نجفی
 32. حاج آقا محمد صافی اصفهانی